.: اخبار VGP:. | روسیه قانونی را تصویب کرده است که مقامات دولتی که به مردم توهین می کنند را به شدت مجازات می کند