.: اخبار VGP:. | رشد ویتنام از زنجیره های تأمین جهانی در حال شتاب گرفتن است