.: اخبار VGP:. | رئیس جمهور آمریکا پیش بینی بودجه را نزدیک به آخرین مهلت امضا کرد