.: اخبار VGP:. | در جهان بیش از 520،000 مورد COVID-19 در 24 ساعت ثبت شده است