.: اخبار VGP:. | جهش دلتا مبارزه جهانی با COVID-19 را تغییر می دهد