.: اخبار VGP:. | جهان در حال نزدیک شدن به 200 میلیون مورد COVID-19 است