.: اخبار VGP:. | جهان با شیوع همه گیر درگیر بود ، زندگی در ویتنام هنوز طبیعی بود