.: اخبار VGP:. | جمعیت کره جنوبی برای اولین بار به دلیل پایین بودن میزان زاد و ولد در حال کاهش است