.: اخبار VGP:. | جلسه G7: رسیدن به اتفاق نظر بسیار مهم