.: اخبار VGP:. | توسعه COVID-19 در کامبوج همچنان نگران کننده است. لائوس برای سومین بار محاصره را گسترش می دهد