.: اخبار VGP:. | تقریباً 1/3 از جمعیت ایالات متحده واکسیناسیون COVID-19 را انجام می دهند