.: اخبار VGP:. | تعداد عفونت های COVID-19 در تایلند به یک رکورد بالا رسیده است