.: اخبار VGP:. | تعداد عفونت های جدید COVID-19 در انگلیس بی سابقه زیاد است