.: اخبار VGP:. | تایلند برای خرید واکسن به صورت خصوصی چراغ سبز نشان می دهد