.: اخبار VGP:. | “تاکتیک” های منحصر به فرد آزمایش COVID-19 در برخی کشورها