.: اخبار VGP:. | تأثیر COVID-19 در تلاش های ضد تروریستی