.: اخبار VGP:. | بیماری همه گیر COVID-19 تلفات و خسارات کودکان را در درگیری های مسلحانه تشدید می کند