.: اخبار VGP:. | بیش از 85 میلیون مورد COVID-19 در سراسر جهان گزارش شده است