.: اخبار VGP:. | بیش از 192 میلیون مورد COVID-19 در سراسر جهان