.: اخبار VGP:. | به یاد دایی ام در بنای یادبود خارج از کشور