.: اخبار VGP:. | بسیاری از کشورها مجبور شدند واکسیناسیون را با دوز دوم به دلیل کمبود منابع متوقف کنند