.: اخبار VGP:. | بسیاری از کشورها به تدریج با “گذرنامه واکسن” درهای خود را باز می کنند