.: اخبار VGP:. | بررسی درخواست پادشاهی متحده برای پیوستن به CPTPP