.: اخبار VGP:. | با نگرانی در مورد نوع ویروس SARS-CoV-2 ، بسیاری از کشورها سفر با انگلیس را متوقف کرده اند