.: اخبار VGP:. | ایالات متحده و مکزیک واکسن Pfizer / BioNTech را تأیید کرده اند