.: اخبار VGP:. | ایالات متحده بیش از 20 میلیون مورد COVID-19 را گزارش کرده است