.: اخبار VGP:. | ایالات متحده به سیاست خود با نرخ بهره پایین ادامه می دهد