.: اخبار VGP:. | اپیدمی COVID-19 همچنان آسیای جنوب شرقی را خراب می کند