.: اخبار VGP:. | اپیدمی COVID-19 دوباره در سراسر جهان در حال افزایش است