.: اخبار VGP:. | انگلیس و اتحادیه اروپا: توافق 7 روز قبل از مهلت مقرر