.: اخبار VGP:. | اندونزی برای سقوط هواپیما کار جستجو و نجات را آغاز کرده است