.: اخبار VGP:. | اقتصاد جهان به تدریج در حال بهبود است