.: اخبار VGP:. | اقتصادهای بزرگ به شدت در حال بهبود هستند