.: اخبار VGP:. | اروپا یک سری اقدامات جدید را برای احیای اقتصاد آغاز کرده است