.: اخبار VGP:. | اروپا در حال باز شدن برای بازدیدکنندگان بین المللی است