.: اخبار VGP:. | اختراع واکسن “باز”: “درب روشن” در برابر COVID-19