.: اخبار VGP:. | اتاق COVID-19: آلمان رسماً مسدود شده است