.: اخبار VGP:. | آیا واکسن ضد ویروس SARS-CoV-2 هنوز م effectiveثر است؟