.: اخبار VGP:. | آمریکا: بسته امداد و نجات اقتصادی قوی راه اندازی شد