.: اخبار VGP:. | آمریکا: بزرگترین کمپین واکسیناسیون آغاز می شود