اثرات بحران تاجی ، بدترین سطح از شوک سال گذشته بازار کار برای صندوق بین المللی پول