اتحادیه تأمین ، اعتصاب عمومی نامحدود 29 ، “کار بدون مرگ”