آیا محدودیت های عملیاتی بعد از ساعت 9 شب کاهش می یابد؟ -جهان هر روز