آیا تظاهر به تف به یک جنایت “چیچیت” خواهد کرد … اولین تلاش “بله”