آیا باید بجای تسخیر دشوار مریخ ، یک ماهواره مسکونی پرتاب کنیم؟