آژانس حمل و نقل عمومی ، استخدام دادستان … تشویق کارمندان