آنوریسم مغزی لوته مین بایونگ هون تحت عمل جراحی قرار می گیرد