آنه چول-سو حتی با وجود هر دو همسر همچنان قدرت مردان را ابراز می کند … چرا؟