آنها کلیساهایی را گرفتند که مراسم عبادت حضوری “به دلیل یکی پس از دیگری نمی شناسم”