آمریکا “خروج نیروهای آمریکایی از آلمان را متوقف کنید” … به نظر می رسد جنجال درباره کاهش نیروهای آمریکایی در کره از بین رفته است